Op weg naar duurzamer wonen: een sleutelrol voor de bewoner

Tags:

Categorieën:

Eef vertelde dat hij vanuit Stichting !Woon samen met een paar andere maatschappelijke partijen (het EDAconsortium) het initiatief heeft genomen een simpele energiedisplay in Nederland beschikbaar te krijgen, waar bewoners hun energieverbruik mee omlaag kunnen krijgen…Een simpel en onafhankelijk apparaatje als verlengstuk van de slimme meter, dat actuele feedback geeft over je energieverbruik en daarmee kan helpen je verbruik omlaag te krijgen. Eef kondigde vervolgens onderstaande sprekers aan, die vanuit verschillende hoeken bezig zijn met bewoners, bewustwording en energiebesparing. Na de presentaties volgende een interactieve ronde.


Verschillende aanpakken en ervaringen met consumentenbetrokkenheid en energiebesparing in het VK, juist ook gericht op de meer kwetsbare doelgroepen – James Rankin, Green Energy Options uit Cambridge.

James Rankin presenteerde twee case studies uit Engeland over het toepassen van energiecoaching, slimme meters en energiedisplays bij de doelgroep ‘kwetsbare bewoners in de sociale huisvesting’. Het werd duidelijk dat de psychologie achter implementatie van dit soort projecten de sleutel tot succes kan zijn, of juist een show-stopper. Psychologische drempels bij bewoners zijn ‘risk, demystification, uncertainty en visability’

Lessen die onder andere geleerd werden zijn:

– Gebruik in communicatie meer plaatjes, minder tekst.

– Face-to-face contact is het meest effectief, maar daar staan tijd en kosten tegenover.

– Menselijk contact is bij kwetsbare doelgroepen het belangrijkst, liefst via vertrouwde mensen uit hun eigen omgeving!

Extra punten tijdens de discussie:

– Simpele display is handig, maar moet wel toekomstproof zijn voor bewoner én corporatie/gemeente (updatemogelijkheden).

– Mogelijke uitbreidingen voor de toekomst: weergave warmteverbruik van warmtenetten, combinatie met app (als aanvulling, scherm mag niet verdwijnen)


Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord voor de Gebouwde Omgeving, de betekenis voor de huursector en wijkgerichte aanpak – Bastiaan van Perlo (Woonbond).

Bastiaan van Perlo hield een zeer informatieve voordracht over de hoofdlijnen van het klimaatakkoord en dan vooral met betrekking tot de gebouwde omgeving. De voorgestelde wijkgerichte aanpak moet uiteindelijk tot resultaten gaan leiden. Participatie door bewoners in deze wijkgerichte aanpak is cruciaal en vormt meteen DE grote uitdaging. De Woonbond gaat hierbij ondersteunen door o.a. wijktransitie coaching en door het begeleiden van bewonerscommissies.

Marion Overberg van de gemeente Utrecht, (ook aangesloten bij het EDA-consortium) gaf vervolgens een korte toelichting over de aanpak van de gemeente Utrecht. In Utrecht is een eerste gasloos te maken wijk aangewezen (Overvecht) en de gemeente is zo snel mogelijk begonnen met voorlichting: wat betekent dit voor de bewoner, hoe kan je hier nu al rekening mee houden, bijv. bij investeringen in de woning. Uit de zaal kwam hierop het voorbeeld van ‘geen nieuwe CV kopen, maar leasen, indien binnenkort van het gas af’. 

Marion gaf ook aan dat zij verwacht dat de inzet van een energiedisplay kan helpen bij de bewustwording van het energieverbruik en dat dit ook weer kan helpen bij het op gang brengen van bewonersparticipatie. Tijdens het interactieve deel werd benoemd dat het hierbij noodzakelijk is rekening te houden met gevoeligheden als taal en cultuur. Ook zou gebruik moeten worden gemaakt van de driehoek ‘Willen-Kunnen-Versterken’.


Eerste ervaringen van het EDA-consortium bij het implementeren van 1000 energiedisplays bij bewoners in 5 onderzoeksgebieden – Ernestine Elkenbracht, Quintens Advies

EDA project is in volle gang, er hebben zich in eerste instantie 600 deelnemers gemeld en 150 bewoners hebben inmiddels een display ontvangen. Eerste reacties: mensen vinden het gemakkelijk te snappen en doen verrassende ontdekkingen, ook met het gehele gezin. De onderzoeksresultaten van de monitoring door het PBL zullen echter pas over meer dan een jaar komen.

Voordat echt kon worden gestart moesten toch nog wat onverwachte hobbels worden genomen, onder andere met betrekking tot de ‘samenwerking’ met de slimme meter. Er liggen nu echter wel veel ervaringen en communicatiemiddelen op de plank, waar nieuwe partijen ook mee aan de slag kunnen.


Er kunnen nog steeds partijen aanhaken om met bewoners deel te nemen aan dit traject, dat wordt gemonitord door het PBL. Hier zijn een aantal mogelijkheden voor (in aparte memo beschreven).

Aan het einde volgt een reactie van RvO, dat het de verdienste van EDA is dat alle praktische hobbels die bij al dit soort trajecten horen nu overwonnen zijn en de weg is geplaveid voor nieuwe partijen.

Tijdens het interactieve deel worden logische aanhaakmomenten benoemd, bijvoorbeeld nazorg bij renovatieprojecten (kosten display laag ten opzichte van renovatiekosten), waarbij de bewoner ook iets concreets in handen krijgt. De combinatie met energiecoach is een belangrijke, maar dit is kwetsbaar zolang het op vrijwilligers rust (professionalisering nodig, die levert maatschappelijke winst…). Het wordt ook als belangrijk gezien lokale enthousiaste mensen als ‘ambassadeurs’ een rol te geven en te belonen.

Overigens blijft het een terugkerend punt dat het beter zou zijn de slimme meter standaard van een energiedisplay te voorzien, zoals in Engeland. Kan er nog een nieuwe lobby worden gestart?


Verduurzaming op hoger niveau door bewustwording: zowel bij de bewoner als de markt. Herman van Otterloo van corporatie deltaWonen in Zwolle over Energieproeftuin Berkum.

Herman van Otterloo vertelde over de eerste ervaringen met het toepassen van een mix aan energiebesparende maatregelen in hun Energie Proeftuin Berkum van 46 woningen. deltaWonen opereert vanuit een visie op woningverduurzaming die uit vier pijlers bestaat, waarbij energiebewustwording bewust bovenaan staat, gevolgd door besparing, opslag en opwekking. Het is nog te vroeg voor conclusies, maar de combinatie van twee soorten monitoring: een display voor de bewoner en het uitlezen van data via een monitoringssysteem waarmee de corporatie inzicht krijgt in de verschillen per woning, biedt interessante kansen. Zo is het verschil te zien tussen de gebouwgebonden installaties en het gedrag, in de toekomst kunnen bewoners daar mogelijk op aangesproken worden. Nu zijn ze vooral blij omdat ze op hun display kunnen zien dat ze minder verbruiken per maand dan voor de renovatie en een lagere rekening volgt.

Het is de bedoeling de ervaringen en data te delen op een kennisplatform, zodat iedereen ervan kan leren. De workshop werd afgesloten met een gemeenschappelijke onderstreping dat de bewoner een onmisbare schakel vormt in de energietransitie en bewustwording hierbij de eerste stap vormt.


De workshop werd afgesloten met een gemeenschappelijke onderstreping dat de bewoner een onmisbare schakel vormt in de energietransitie en bewustwording hierbij de eerste stap vormt.


De workshop werd mogelijk gemaakt door het EDA consortium (Energie Display Alliantie) en de leverancier van de toegepaste energiedisplays Green Energy Options uit Cambridge. Het EDA-consortium bestaat uit maatschappelijke partijen en wordt ondersteund door Quintens. EDA heeft na selectie deze energiedisplays naar Nederland gehaald voor een eerste toepassing in 5 gebieden (Amsterdam (Stichting !Woon), Utrecht (de gemeente Utrecht), Achterhoek (verduurSaam energieloket namens de gemeente Doetinchem en Bronckhorst), in Alphen aan den Rijn en Noord-West Drenthe (MEVM). Doel van het consortium is een voortrekkersrol te spelen en uiteindelijk opschaling te bereiken om via bewonersbewustwording 6-7% energie te besparen.